การสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว ป.5

1) สมาชิกในครอบครัวมีความรักใคร่และเอื้ออาทรต่อกัน ให้ความช่วยเหลือและดูแลเอาใจใส่กันอยู่เสมอ
2) สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง
3) สมาชิกในครอบครัวมีความเคารพนับถือกันมีความกตัญญูรู้จักการไปลามาไหว้
4) สมาชิกในครอบครัวทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเป็นประจำ เช่น รับประทานอาหารพร้อมกันช่วยกันทำความสะอาดบ้าน
5) สมาชิกในครอบครัวยอมรับการปฏิบัติตนตามความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกัน
6) สมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมและยอมรับในการตัดสินใจร่วมกัน
7) สมาชิกในครอบครัวใช้คำพูดที่สุภาพไพเราะต่อกัน
8) สมาชิกในครอบครัวช่วยกันประหยัด และดูแลรักษาทรัพย์สมบัติของครอบครัว

สรุป

สมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ปฏิบัติตนตามบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง มีความเคารพนับถือกัน ทำกิจกรรมต่าง ๆ ภายในครอบครัวร่วมกัน พูดจาไพเราะต่อกัน ยอมรับการปฏิบัติตนตามความเชื่อและค่านิยมที่แตกต่างกัน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.