การวางตัวที่เหมาะสม ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การวางตัวที่เหมาะสม แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มต้องอาศัยการปรับตัวและการวางตัวที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกัน ทำให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาการศึกษา เรื่อง การวางตัวที่เหมาะสม

 1. นักเรียนสังเกตภาพการแต่งกายของนักเรียนชาย 2 คน จากนั้นร่วมกันสนทนา โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • นักเรียนคิดว่า เด็กนักเรียนในภาพใด แต่งกายสุภาพเรียบร้อย
  • นักเรียนคิดว่า เด็กนักเรียนในภาพใด แต่งกายไม่สุภาพเรียบร้อย
  • นักเรียนที่แต่งกายไม่เรียบร้อย มีลักษณะการแต่งกายอย่างไร
  • ถ้านักเรียนแต่งกายเรียบร้อยนักเรียนจะรู้สึกอย่างไรและผู้อื่นจะรู้สึกอย่างไร
  • ถ้านักเรียน แต่งกายไม่เรียบร้อย นักเรียนจะรู้สึกอย่างไรและผู้อื่นจะรู้สึกอย่างไร
 1. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการวางตัวที่เหมาะสม จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต
 2. นักเรียนสังเกตภาพพฤติกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน ตัวแทนนักเรียนสุ่มหยิบแถบประโยคพฤติกรรมต่าง ๆ ครั้งละ 1 แถบ จากนั้นนำไปติดไว้ใต้ภาพที่สัมพันธ์กัน จนครบทุกภาพ ดังนี้
  • ภาพใดบ้างที่แสดงถึงการวางตัวที่เหมาะสม
  • ภาพใดบ้างที่แสดงถึงการวางตัวที่ไม่เหมาะสม
 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • การแกล้งผู้ที่อ่อนแอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 2. นักเรียนแต่งกลอนแปดเกี่ยวกับการวางตัวที่เหมาะสมในสังคมพหุวัฒนธรรมและตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย

ประพฤติดี มีธรรม นำนิสัย
มีวินัย ใฝ่ดี นี้น่าสน
การพูดจา สุภาพ ดูน่ายน
มีเหตุผล คนชอบ มอบความดี

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การอยู่ร่วมกันเป็นกลุ่มต้องอาศัยการปรับตัวและการวางตัวที่เหมาะสมในการอยู่ร่วมกันทำให้สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมไทยได้อย่างมีความสุข

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.