การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัว ป.5

เมือนักเรียนศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัว แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวอย่างเหมาะสมจะทำให้สมาชิกของครอบครัวมีความรักใคร่ผูกพันกัน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัว

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับการปฏิบัติตนตามหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัว โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • สมาชิกในครอบครัวของนักเรียนมีกี่คน ใครบ้าง
  • พ่อแม่ ผู้ปกครองของนักเรียนมีหน้าที่อะไร
  • พี่น้องของนักเรียนมีหน้าที่อะไร
  • นักเรียนมีหน้าที่อะไร
  • นักเรียนคิดว่าสมาชิกในครอบครัวของตนเองปฏิบัติหน้าที่ได้เหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
 2. นักเรียนศึกษาความรู้และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวจากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น หนังสือเรียน อินเทอร์เน็ต
 3. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวโดยตอบคำถาม ดังนี้
  • การปฏิบัติตนของสมาชิกในครอบครัวของนักเรียนส่งผลต่อทุกคนอย่างไร
  • ถ้าครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจะเกิดผลต่อสมาชิกในครอบครัวอย่างไร
  • ถ้าทุกครอบครัวในสังคมเป็นครอบครัวที่อบอุ่นจะเกิดผลต่อสังคมอย่างไร
 4. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • วัฒนธรรมมีผลต่อการดำรงชีวิตของคนในสังคมอย่างไร
 5. นักเรียนเขียนเรียงความ เรื่อง “ครอบครัวที่ฉันอยากให้เป็น” ความยาวไม่ต่ำกว่า 1 หน้ากระดาษ A4

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัวอย่างเหมาะสมจะทำให้สมาชิกของครอบครัวมีความรักใคร่ผูกพันกัน และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้อื่นและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.