การปฏิบัติตนเป็นสมาชิกของครอบครัว ป.5

พ่อแม่ ผู้ปกครอง

 1. เป็นผู้นำของครอบครัว
 2. รับผิดชอบในการหารายได้มาเลี้ยงครอบครัว
 3. ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกทุกคนในครอบครัว เช่น จัดหาอาหาร เครื่องนุ่งห่ม หรือสุขอนามัยของลูก
 4. แก้ไขปัญหาครอบครัวและเป็นที่พึ่งของสมาชิกในครอบครัว
 5. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
 6. อบรมสั่งสอนลูกให้เป็นคนดี รวมทั้งชื่นชมและให้กำลังใจ
  ในเวลาที่เหมาะสม
 7. ส่งเสริมและสนับสนุนแนวทางการศึกษาของลูก
 8. คอยดูแลและปกป้องจากอันตราย แต่ไม่เป็นการทะนุถนอม
  มากเกินไปจนขาดประสบการณ์การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ลูกๆ

 1. ช่วยงานบ้านเท่าที่ตนเองจะทำได้
 2. มีความรับผิดชอบ ตั้งใจเรียนหนังสือ
 3. รู้จักอดออมและใช้จ่ายเงินอย่างประหยัด
 4. มีความกตัญญูกตเวที (อ่านว่า กะ ตัน-ยู-กะ-ตะ-เวที)
 5. ช่วยดูแลญาติผู้ใหญ่หรือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือในครอบครัว
 6. เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่
  ในครอบครัว

ปู่ ย่า ตา ยาย

 1. อบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีของครอบครัวและสังคม
 2. ช่วยเหลืองานในครอบครัวเท่าที่จะทำได้
 3. ให้ความรักและดูแลลูกหลานให้ประพฤติตนเป็นคนดี
 4. ช่วยแก้ไขปัญหาในครอบครัวและเป็นที่พึ่งของลูกหลาน
 5. ประพฤติตนเป็นคนดี เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัว

ความรู้เพิ่มเติม

ผู้ปกครอง หมายถึง ผู้ให้การอุปการะเลี้ยงดู อบรมสั่งสอน และพัฒนาเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนตามสมควรแก่ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมแห่งท้องถิ่น และต้องคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กที่อยู่ในความปกครองดูแลของตนมิให้ตกอยู่ในภาวะอันน่าจะเกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจ ผู้ปกครองอาจเป็นพ่อ แม่ ญาติคนใดคนหนึ่ง หรือบุคคลอื่นที่มีสิทธิดูแลเด็ก เช่น พ่อแม่บุญธรรม

สรุป

 • พ่อแม่ ผู้ปกครอง เป็นผู้หารายได้เลี้ยงครอบครัว ดูแลความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว อบรมสั่งสอนลูก ส่งเสริมการศึกษาและคอยดูแลปกป้องจากอันตราย
 • ลูกช่วยงานบ้านตั้งใจเรียนหนังสือ เคารพเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่ผู้ปกครอง หรือญาติผู้ใหญ่ในครอบครัว
 • ปู่ย่า ตายายญาติผู้ใหญ่อบรมสั่งสอนหลานให้เป็นคนดี เป็นที่พึ่งของลูกหลาน เป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในครอบครัว
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.