อิทธิพลทางวัฒนธรรมที่มีต่องานทัศนศิลป์

อิทธิพลทางวัฒนธรรมกับการสร้างงานทัศนศิลปะ มีความเกี่ยวข้องกันโดยผลงานต่างๆ ที่สืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมที่แตกต่างกันล้วนแต่มีการนําเรื่องของศิลปะต่างๆ ผสมผสานในชิ้นงานให้ผลงานเหล่านั้น มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น น่าสนใจมากขึ้น และเป็นความภาคภูมิใจของแต่ละทัองถิ่น

วัฒนธรรมกับงานทัศนศิลป์เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกันอย่างขาดไม่ได้ เพราะศิลปินมักสร้างผลงานของวัฒนธรรมที่มุ่งเน้นความสวยงามเป็นหลัก จึงทําให้ผู้พบเห็นเกิดความประทับใจจนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com