อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์

แต่ละศาสนามีการสร้างงานทัศนศิลป์ที่เหมือนกันหรือไม่ อย่างไร

จิตรกรรมที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะเน้นไปที่ภาพเรื่องราวพุทธประวัติเพื่อเป็นการใช้ภาพเล่าเรื่องราวพุทธประวัติแทนตัวอักษร ภาพที่เห็นมักอ่อนช้อย งดงาม

จิตรกรรมในศาสนาคริสต์ส่วนใหญ่เป็นภาพเรื่องราวของพระเยซู เนื่องจากต้องการบอกเล่าเรื่องราวของพระเยซูที่ได้ไถ่บาปให้กับมนุษย์เรา

ผลงานจิตรกรรมของทั้งสองศาสนามีความแตกต่างกันอย่างไร

แตกต่างกันที่ภาพจิตรกรรมของพระพุทธศาสนาจะเป็นภาพที่มีลายเส้นอ่อนช้อยและมีเพียง 2 มิติ แต่จิตรกรรมของศาสนาคริสต์ เป็นภาพวาด 3 มิติ ที่ดูเหมือนจริง

ประติมากรรม เป็นงานทัศนศิลป์ 3 มิติ งานประติมากรรมในศาสนา ส่วนใหญ่สร้างไว้เพื่อเคารพบูชาหรือเป็นที่พึ่งทางจิตใจ

• คําว่า ประติมากรรม เป็นคําที่ใช้เรียกงานปั้นทั่วไป
• คําว่า ปฏิมากรรม เป็นคําที่ใช้เรียกงานปั้นพระพุทธรูปเท่านั้น

นักเรียนจึงควรออกเสียงให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้เป็นการสับสน

ประติมากรรมในศาสนาคริสต์ส่วนมากเป็นรูปปั้นของพระเยซูพระแม่มารี และบาทหลวงหรือนักบวชที่สําคัญของศาสนาคริสต์สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่เคารพบูชา

สถาปัตยกรรมแต่ละศาสนา มีขึ้นเพื่อใช้ประกอบพิธีกรรม และจะมีรูปแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีความสวยงามแตกต่างกัน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com