หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย

วิวัฒนาการดนตรีไทย

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ดนตรีไทยเป็นศิลปวัฒนธรรมที่ล้ำค่าและอยู่คู่กับคนไทยมาแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นสิ่งที่  สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ทุกคนควรร่วมมือกันอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่          คู่ชาติไทยสืบไป

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย ( 5 คะแนน )

ศ 2.2 ป.6/1   อธิบายเรื่องราวของดนตรีไทยในประวัติศาสตร์

ศ 2.2 ป.6/2   จำแนกดนตรีที่มาจากยุคสมัยที่ต่างกัน

ศ 2.2 ป.6/3   อภิปรายอิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น

สาระการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย

  1. ดนตรีไทยในประวัติศาสตร์
  2. อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อดนตรีในท้องถิ่น

แบบทดสอบ เรื่อง วิวัฒนาการดนตรีไทย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.