หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย

ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

นาฏศิลป์และละครไทยเป็นศิลปะการแสดงที่มีมาแต่อดีต เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นไทย เราคนไทยทุกคนจึงต้องร่วมมือกันอนุรักษ์สืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยสืบไป

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย  ( 5 คะแนน )

ศ 3.2 ป.6/1   อธิบายสิ่งที่มีความสำคัญต่อการแสดงนาฏศิลป์และละคร

สาระการเรียนรู้ เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย

  1. ประวัตินาฏศิลป์ไทย
  2. ประวัติละครไทย

แบบทดสอบ เรื่อง ประวัตินาฏศิลป์และการละครของไทย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.