หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร

บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

บุคคลที่ได้รับหน้าที่งานนาฏศิลป์และละครจะต้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่เท่านั้น และทำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพราะจะทำให้การแสดงมีคุณภาพและเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ที่รับชม

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง  บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร  ( 5 คะแนน )

ศ 3.1 ป.6/4   บรรยายความรู้สึกของตนเองที่มีต่องานนาฏศิลป์และการละครอย่างสร้างสรรค์

ศ 3.1 ป.6/6   อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์และการละครกับสิ่งที่ประสบในชีวิตประจำวัน

สาระการเรียนรู้ เรื่อง บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร

  1. บทบาทหน้าที่ในงานนาฏศิลป์
  2. บทบาทหน้าที่ในงานละคร

แบบทดสอบ เรื่อง บทบาทหน้าที่งานนาฏศิลป์และการละคร

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.