หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต

องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ความรู้เรื่ององค์ประกอบของดนตรีและศัพท์สังคีตจะทำให้เราเข้าใจบทเพลงง่ายขึ้น จึงควรศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม

จุดประสงค์การเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต ( 5 คะแนน )

ศ 2.1 ป.6/1   บรรยายเพลงที่ฟัง โดยอาศัยองค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต  

สาระการเรียนรู้ เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต

  1. องค์ประกอบดนตรี
  2. ศัพท์สังคีต

แบบทดสอบ เรื่อง องค์ประกอบดนตรีและศัพท์สังคีต

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com