• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
ศิลปะ ป.6
งานทัศนศิลป์2มิติ และ3มิติ (ภาพวาดเหมือนจริง) ศิลปะ  ป.6

งานทัศนศิลป์2มิติ และ3มิติ (ภาพวาดเหมือนจริง) ศิลปะ ป.6

คำถามกระตุ้นความคิด

  1. นักเรียนคิดว่าวาดภาพเหมือนจริกยากไหม? เพราะเหตุใด?
  2. งานทัศนศิลป์ 2มิติ มีลักษณะอย่างไร

เนื้อหาจากหน้งสือเรียนทัศนศิลป์ ป.6

จากรูปข้างล่างนี้รูปในเป็นรูป 2 มิติ และรูป 3 มิติ

ใบงาน แบบออนไลน์ มี 5 ข้อ 5 คะแนน

Print Friendly, PDF & Email