ขนาด ป.6

เมื่อศึกษาเรื่อง ขนาด แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

การจัดขนาดของสิ่งต่าง ๆ ในภาพให้มีความเหมาะสมทำให้เกิดความสมดุล

เนื้อหาการศึกษาเรื่องขนาด

ขนาด หมายถึง มาตราส่วนของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งมนุษย์ได้กำหนดหน่วยวัดขึ้นมาเพื่อเป็นมาตรฐานในการกำหนดให้มีขนาดที่แตกต่างกัน เช่น ขนาดเล็ก ขนาดใหญ่ โดยใช้ความกว้าง ความยาว หรือความหนาและลึกเป็นตัวกำหนด

ขนาดเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งที่ช่วยถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของงานศิลปะ ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ผลงาน หรือผู้ออกแบบที่จะต้องพิจารณาเองว่า ขนาดเท่าใดจึงจะดูงดงาม เหมาะสมกับลักษณะของผลงานนั้น การกำหนดขนาดใหญ่ ปานกลาง และเล็ก ให้มีความแตกต่างกัน โดยการคำนึงรายละเอียดของโครงสร้างและพื้นที่รองรับ หากขนาดเล็กหรือใหญ่เกินไปอาจทำให้ ผลงานที่สร้างสรรค์ขาดความเหมาะสมและสวยงาม การวาดภาพต้องคำนึงถึงความสมดุลขององค์ประกอบต่าง ๆ ในภาพ เช่น ขนาดของสิ่งต่าง ๆ ในภาพ จะต้องมีความเหมาะสมและสมดุลไม่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าภาพดูเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

ขนาดในภาพไม่จำเป็นต้องเท่ากันก็ทำให้ภาพเกิดความสมดุลได้ ขึ้นอยู่กับการออกแบบจัดวางรูป การวาดภาพควรมีรูปขนาดเล็กและรูปขนาดใหญ่ประสานกันให้ดูงาม ซึ่งรูปที่มีขนาดแตกต่างกันนั้นเมื่อมาอยู่รวมกันในภาพแล้วต้องจัดให้เกิดความพอดี

การเพิ่มจำนวนของรูปที่มีขนาดเล็ก ทำให้สมดุลกับรูปที่มีขนาดใหญ่
รูปที่ 1 การเพิ่มจำนวนของรูปที่มีขนาดเล็ก ทำให้สมดุลกับรูปที่มีขนาดใหญ่
ขนาดที่แตกต่างกันแต่ก่อให้เกิดความงาม
รูปที่ 2 ขนาดที่แตกต่างกันแต่ก่อให้เกิดความงาม
การออกแบบจัดวางให้ภาพเกิดความสมดุล
รูปที่ 3 การออกแบบจัดวางให้ภาพเกิดความสมดุล
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.