การออกแบบภาพประกอบ

ภาพประกอบหนังสือเป็นภาพลักษณะใดบ้าง

ภาพประกอบต่างๆ ต้องสอดคล้องและมีความเหมาะสมกับหัวข้อหรือเนื้อเรื่องที่ต้องการสื่อสาร โดยเฉพาะภาพประกอบปกซีดีต่างๆ ภาพประกอบแผนผังหรือแผนป้าย โฆษณา ต้องโดดเด่น สวยงามเพื่อดึงดูดและเร้าความสนใจของผู้พบเห็น

ไม่ขัดต่อศีลธรรม คือ ภาพที่วาดต้องไม่เป็นภาพแง่ลบ หรืออาจนําไปสู่ความขัดแย้งภายหลัง

วัสดุและอุปกรณ์ ควรพิจารณาจากงานว่าต้องการวาดอะไร และสื่ออารมณ์ของภาพในลักษณะใด เช่น ภาพประกอบนิทาน ควรเน้นภาพที่มองแล้วสบายตา ดูเบาบาง อาจใช้สีนํ้ามาระบาย เพราะภาพประกอบนิทานส่วนใหญ่จะมีภาพของวิวทิวทัศน์ เป็นต้น

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com