หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

สิ่งมีชีวิตมีหลายชนิด สามารถจัดกลุ่มได้โดยใช้ความเหมือนและความแตกต่าง ของลักษณะต่าง ๆ เช่น กลุ่มพืชสร้างอาหารเองได้และเคลื่อนที่ด้วยตนเองไม่ได้ กลุ่มสัตว์กินสิ่งมีชีวิตอื่น เป็นอาหารและเคลื่อนที่ได้ กลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา จุลินทรีย์

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต แล้วนักเรียนสามารถตอบคำถุามต่อไปนี้ได้

      1.  สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์มีลักษณะภายนอกอย่างไร
     2.  ทำอย่างไร เพื่อให้เราศึกษาความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นได้ง่ายขึ้น
     3.  เราใช้เกณฑ์ใดในการจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
     4.  สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชมีส่วนประกอบอะไรบ้าง
     5.  สิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
     6.  การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ โดยใช้เกณฑ์การดำรงชีวิตมีอะไรบ้าง
     7.  นอกจากสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์แล้ว ยังมีสิ่งมีชีวิตกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์อีกหรือไม่

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต ป.4 ( 12 ชั่วโมง)

  1. สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์
  2. สำรวจสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
  3. จำแนกสิ่งมีชีวิตในท้องถิ่น
  4. การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์ลักษณะภายนอกของสิ่งมีชีวิต
  5. การจัดจำแนกสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์โดยใช้เกณฑ์การดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
  6. สิ่งมีชีวิตกลุ่มไม่ใช่พืชและสัตว์
  7. ค้นหาสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่พืชและสัตว์
  8. เห็ด  รา
  9. เห็ดกินได้กับเห็ดพิษ
  10. จุลินทรีย์

การประเมินความรู้ ความเข้าใจ

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
ว 1.3ป.4/1 จำแนกสิ่งมีชีวิตโดยใช้ความเหมือนและความแตกต่างของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มพืช กลุ่มสัตว์ และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์73
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.