หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ป.5

เมื่อนักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

สิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์มีโครงสร้างและลักษณะที่เหมาะสมในแต่ละแหล่งที่อยู่ ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิต เพื่อให้ดำรงชีวิตและอยู่รอดได้ในแต่ละแหล่งที่อยู่ เช่น ผักตบชวามีช่องอากาศในก้านใบ ช่วยให้ลอยนํ้าได้ ต้นโกงกางที่ขึ้นอยู่ในป่าชายเลนมีรากคํ้าจุน ทำให้ลำต้นไม่ล้ม ปลามีครีบช่วยในการเคลื่อนที่ในนํ้า
            ในแหล่งที่อยู่หนึ่ง ๆ สิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันและสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต เช่น ความสัมพันธ์กันด้านการกินกันเป็นอาหาร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัย หลบภัย และเลี้ยงดูลูกอ่อน ใช้อากาศในการหายใจ
            สิ่งมีชีวิตมีการกินกันเป็นอาหาร โดยกินต่อกันเป็นทอด ๆ ในรูปแบบของโซ่อาหาร ทำให้สามารถระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตเป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค

เมื่อนักเรียนศึกษาหน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้ได้

     1.  พืชปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้อย่างไร
     2.  พืชทะเลทรายปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างไร
     3.  พืชปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ในนํ้าได้อย่างไร
     4.  พืชมีการปรับตัวเพื่อให้สามารถเจริญเติบโตและดำรงชีวิตได้อย่างไร
     5.  สัตว์มีการปรับตัวอย่างไรเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้
     6.  สิ่งมีชีวิตในท้องถิ่นกับสิ่งแวดล้อมมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
     7.  กลุ่มสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กับแหล่งที่อยู่ในด้านต่าง ๆ อะไรบ้าง
     8.  สิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตมีความสัมพันธ์กันอย่างไร
     9.  การกินกันของสิ่งมีชีวิตเมื่อเขียนเป็นโซ่อาหารมีลักษณะอย่างไร
   10.  สายใยอาหารของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะอย่างไร
   11.  นักเรียนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรบ้าง

เนื้อหาการศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่  1  ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

  1. ใบพืชในที่แห้งแล้งเก็บน้ำไว้ได้อย่างไร
  2. การดำรงชีวิตของพืชทะเลทราย
  3. การดำรงชีวิตของพืชน้ำ
  4. การปรับตัวของพืช
  5. การปรับตัวของสัตว์
  6. สำรวจสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
  7. ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต
  8. โซ่อาหาร
  9. สายใยอาหาร
  10. การมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม

การประเมินหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม

มาตรฐานตัวชี้วัดคะแนนเก็บคะแนนปลายภาค
ว1.1 ป.5/1 บรรยายโครงสร้างและลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับการดำรงชีวิต
ซึ่งเป็นผลมาจากการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตในแต่ละแหล่งที่อยู่
73
ป.5/2 อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิต และความสัมพันธ์ระหว่าง สิ่งมีชีวิตกับสิ่งไม่มีชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีวิต73
ป.5/3 เขียนโซ่อาหารและระบุบทบาทหน้าที่ของสิ่งมีชีวิตที่เป็นผู้ผลิตและผู้บริโภค
ในโซ่อาหาร
73
ป.5/4 ตระหนักในคุณค่าของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต โดยมีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม73
Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.