สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

พืชส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด สัตว์ส่วนใหญ่มีตา หู จมูก ปาก ขาและเท้า

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์

 1. นักเรียนร่วมกันอ่านและร้องเพลง กิ่ง ก้าน ใบ แล้วแสดงท่าทางประกอบตามจินตนาการของนักเรียน ดังนี้
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ โดยให้นักเรียนรวบรวมสิ่งมีชีวิตให้มากที่สุด 2 ประเภท ได้แก่
                   กลุ่มที่ 1 ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นพืช ที่รู้จัก
                   กลุ่มที่ 2 ยกตัวอย่างสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์ ที่รู้จัก
  นักเรียนบันทึกคำตอบในแบบแผนภาพความคิด
รูปที่ 1 แผนภาพความคิด ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืช
รูปที่ 2 แผนภาพความคิด ตัวอย่างสิ่งมีชีวิตกลุ่มสัตว์
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับลักษณะของสิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์ โดยร่วมกันตอบคำถามสำคัญ ดังนี้
  • สิ่งมีชีวิตกลุ่มพืชและกลุ่มสัตว์มีลักษณะภายนอกอย่างไร
 2. ให้นักเรียนทำใบงาน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตของพืชและสัตว์ จากภาพด้านล่างนี้

นักเรียนร่วมกันสรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

พืชส่วนใหญ่มีส่วนประกอบของราก ลำต้น ใบ ดอก ผลและเมล็ด
สัตว์ส่วนใหญ่มีตา หู จมูก ปาก ขาและเท้า

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com