แนวคิดเชิงนามธรรม

มนุษย์และโลมาจัดเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนํ้านม ซึ่งถูกจําแนกเป็นกลุ่มหนึ่งของสิ่งมีชีวิตด้วยแนวคิดเชิงนามธรรม

แนวคิดเชิงนามธรรมคืออะไร

เป็นแนวคิดหนึ่งในการแก้ปัญหาซึ่งเป็นองค์ประกอบของแนวคิดเชิงคํานวณ โดยมีแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถกําหนดขั้นตอนการแก้ปัญหาได้อย่างชัดเจน เป็นการประเมินความสําคัญรายละเอียดของปัญหา

หากต้องการหาแนวคิดเชิงนามธรรมของจังหวัดในแผนที่ประเทศไทย จากภาพแผนที่ประเทศไทยด้านซ้าย สามารถพิจารณาเฉพาะสาระสําคัญของแผนที่ได้ว่าขอบเขตหรือพื้นที่ของแต่ละจังหวัด โดยไม่พิจารณาองค์ประกอบที่ไม่จําเป็น เช่น ทางหลวง ถนนสายหลัก เมื่อนําแนวคิดเชิงนามธรรมมาใช้แก้ปัญหาเพื่อหาความคิดรวบยอดตามจุดประสงค์แล้ว จะทําให้ได้ข้อมูลภาพแผนที่จังหวัดในประเทศไทยทางด้านขวา

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com