อัลกอริทึมเบื้องต้น

คอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับอัลกอริทึมอย่างไร

อัลกอริทึมเป็นระเบียบวิธีหรือขั้นตอนวิธีที่ดําเนินการได้ด้วยคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหา และประโยชน์ของอัลกอริทึม คือ ทําให้ไม่สับสนกับวิธีดําเนินงาน เพราะจะถูกจัดเรียงเป็นขั้นตอน มีวิธีการและทางเลือกไว้ให้ เมื่อนํามาใช้จะทําให้สามารถค้นหาต้นเหตุของปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และการทํางานสําเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยาการคอมพิวเตอร์คืออะไร นักเรียนควรรู้
ข้อสอบเน้นการคิด

ครูให้นักเรียนพิจารณาการต่อโมเดลเลโก้ โดยมีการใช้อัลกอริทึมในการแก้ปัญหา 2 วิธี จากนั้น ให้นักเรียนศึกษาอัลกอริทึมทั้ง 2 วิธีว่า วิธีใดสามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่ากัน พร้อมอธิบายเหตุผลประกอบ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com