การเขียนอัลกอริทึมด้วยภาษาธรรมชาติ

การเขียนอัลกอริทึม ด้วยภาษาธรรมชาติ

ภาษาธรรมชาติ (natural language) คือ รูปแบบภาษาที่มนุษย์เข้าใจ หรือเป็นภาษามนุษย์ที่ใช้สื่อสารกันมีรูปแบบภาษาที่ไม่แน่นอนตายตัวและเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ตามเชื้อชาติ เช่นภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น

สำหรับการติดต่อสั่งงานคอมพิวเตอร์ ภาษาคอมพิวเตอร์จะเป็นภาษาประดิษฐ์ (artificial language) เพื่อที่ให้สามารถทำความเข้าใจภาษามนุษย์โดยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ของมนุษย์ เป็นการประยุกต์ใช้ภาษาศาสตร์และเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน โดยจะหาวิธีให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจความหมายของประโยค เข้าใจเรื่องของคำ และความหมายของคำหลักไวยากรณ์ของประโยค ภาษาธรรมชาติจริง ๆ ล้วนเป็นภาษาที่ยอมให้คอมพิวเตอร์รับคำสั่งโดยไม่คำนึงถึงรูปแบบหรือหลักไวยากรณ์
ของภาษาเหมือนกับโปรแกรมภาษาอื่นๆ ที่ต้องการมีขั้นตอนในการใช้คำสั่ง เช่น การใช้คำสั่งให้เครื่องจักรทำงาน เป็นต้น

ภาษาธรรมชาติเเตกต่างจากภาษาคอมพิวเตอร์ เนื่องจากภาษาธรรมชาติเป็นภาษาที่มนุษย์เข้าใจ เเละใช้สื่อสารระหว่างกันตามเชื้อชาติเช่น ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เเต่ภาษาคอมพิวเตอร์เป็นภาษาที่ผู้ใช้งานเขียนขึ้นเพื่อสั่งงานให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติตามรูปแบบและโครงสร้างของภาษา เช่น ภาษาเครื่อง ภาษาเเอสเซมบลี

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com