• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.6
4. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน 	ป.6

4. การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน ป.6

จุดประสงค์

  1. อธิบายขั้นตอนการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานได้ (K)
  2. ออกแบบผังงานโดยการเขียนสัญลักษณ์แทนความหมายต่าง ๆ ได้ (P)
  3. ยกตัวอย่างการออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงานในชีวิตประจำวันได้ (A)

สาระสำคัญ

การออกแบบโปรแกรมด้วยการเขียนผังงาน เป็นการอธิบายการทำงานของโปรแกรมด้วยการใช้สัญลักษณ์แทนความหมายต่าง ๆ แนวคิดการเขียนผังงาน (Flowchart) มีหลักการง่าย ๆ 3 ข้อ คือ 1. การทำงานแบบลำดับ  2. การทำงานแบบทางเลือก  3. การทำงานแบบทำซ้ำ โดยสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนผังงาน มีดังนี้