• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.5

ตัวอย่างการเขียน FLOW CHART

 ให้ใช้ลูปเพื่อรวบรวมน้ำหวานทั้งหมด

เครื่องมือที่ใช้ในการเเขียน

การวิเคราะห์

จากรูป ผึ้งจะต้องบินไปข้างหน้า 2 ช่อง แล้วจึงเก็บน้ำหวาน ผลิตน้ำหวาน ทำเช่นนี้ 2 รอบด้วยกัน

การวา่งแผน

ให้ผึ้งบินไป 2 ช่อง แล้วจึงเก็บน้ำหวาน ผลิตน้ำหวาน 1 รอบ นับจำนวน รอบ ว่าครบไม่ ถ้าไม่ครบให้ทำซ้ำ ถ้าครบให้จบการทำงาน

วาด Flowchart

โหลดใบงาน