• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.5
การออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือก

การออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือก

กิจกรรม

ให้นักเรียนออกแบบโปรแกรมแบบมีทางเลือกตามสถานการณ์ต่อไปนี้ “ถ้าพรุ่งนี้ไปโรงเรียนแล้วรถติดจะนั่งรถจักรยานยนต์ไปโรงเรียน แต่ถ้ารถไม่ติดจะเดินไปโรงเรียน” มีค่าคะแนน 10 คะแนน