• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.1
โปรแกรมตัดเกรดผ่านไม่ผ่านด้วย Scratch

โปรแกรมตัดเกรดผ่านไม่ผ่านด้วย Scratch

เกมตัดคะแนนผ่าน ไม่ผ่าน ด้วย Scratch

แนวคิด

1. รับค่าข้อมูลมาก่อน ทางแป้นพิมพ์หรือคีย์บอร์ด

2. เอาค่าที่รับมานั้นพิจารณาว่ามากกว่า 50 หรือไม่
2.1 (เป็นจริง) มากกว่าหรือเท่ากับ 50 ให้แสดงผลทางหน้าจอว่่า “สอบผ่าน”
2.2 (เป็นเท็จ) น้อยกว่า 50 ให้แสดงผลทางหน้าจอว่่า “สอบไม่ผ่าน”

กิจกรรม ให้นักเรียนเพิ่มเสียงแสดง เพือแสดงความดีใจหรือเสียใจ เมื่อได้รับผลคะแนนดังกล่าว

Print Friendly, PDF & Email