• 065-9823523
 • atcomink@gmail.com
 • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.4
1. เหตุผลเชิงตรรกะ

1. เหตุผลเชิงตรรกะ

จุดประสงค์การเรียนรู้

 1. นักเรียนสามารถอธิบายการทำงานและคาดการณ์ผลลัพธ์ โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และอัลกอริทึมได้ (K)
 2. นักเรียนสามารถใช้เหตุผลเชิงตรรกะ และอัลกอริทึมในการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ (P)
 3. นักเรียนสามารถยกตัวอย่างการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมในชีวิตประจำวันได้ (A)

สาระการเรียนรู้

 • เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึม
 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะและอัลกอริทึมในการแก้ปัญหา
 • การแสดงอัลกอริทึมด้วยข้อความ

คำถามประจำเรื่อง

 • การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหามีความสำคัญอย่างไร
 • ทำไมนักเรียนสามารถเดินทางไปถึงสถานที่เกิดเหตุตามที่เพื่อนนำเสนอได้

ศึกษาจากคลิปยูทูป

เฉลย ตอบ ข.5 เหตุผลเพราะอะไร ให้ศึกษาจาก หนังสือเรียนหน้าที่ 3 ในกรณีที่ 2 ดูนะครับ

ใช้รูปแบบ การนับเพิ่มทีละ 5 จำนวน 2 ชุด ลองหาคำตอบกันนะครับ

ทำลงใส่สมุด ระบายสี ให้สวยงาม ส่งด้วยนะ มีคะแนนให้จ้า!

ข้อนี้นักเรียนต้องท่อง A-Z ให้ได้… แนะนำ เขียนลงใส่สมุดไว้จะได้ไม่สับสน ใช้วิธีการนับลดลำดับตัวอักษร ทีละ2 ลำดับ

อ่านโจทย์ดีๆ เค้าถามว่า ” สรุปผิด” นะครับนักเรียน แนะให้สมมติ เงิน ให้ตรงตามเงื่อนไข ก่อนครับ

แทนค่าแต่ละตัว แล้วเอามาบวกกันเลย คำไหนมีค่าเท่ากันข้อนั้นถูกต้อง

ข้อนี้พอได้อยู่นะ ใช้เงื่อนไขการเรียงลำดับ สลับที่ ของรูปแต่ละชุด ชุดละ 3 รูป

กิจกรรมประจำเรื่อง

 1. กิจกรรมในหนังสือเรียนหน้าที่ 5 ทำลงสมุด
 2. ใบงาน ตามกิจกรรม ครูแจกในชั่วโมง