เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำคอมพิวเตอร์หลาย ๆ เครื่องและอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกัน มากกว่า 1 เครื่อง เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ทำให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูล สำรองข้อมูล รวมถึง การติดต่อสื่อสารได้

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง เครือข่ายคอมพิวเตอร์

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพที่กำหนดให้ แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • ภาพที่ 1 เห็นอะไรจากภาพบ้าง
  • ภาพที่ 1 นักเรียนคิดว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
  • ภาพที่ 2 เห็นอะไรจากภาพบ้าง
  • ภาพที่ 2 นักเรียนคิดว่าเป็นภาพเกี่ยวกับอะไร
  • ปัจจุบันมนุษย์ติดต่อสื่อสารโดยใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีใดบ้าง
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับอุปกรณ์เทคโนโลยี โดยตอบคำถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้
  • นักเรียนรู้จักอุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดบ้างที่ใช้เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพื่อติดต่อสื่อสาร
  • นักเรียนใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีดังกล่าวทำอะไรบ้าง
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 3. นักเรียนสังเกตภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีบนกระดาน แล้วร่วมกันวิเคราะห์ว่าบัตรภาพอุปกรณ์เทคโนโลยีดังกล่าวคืออุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใด แล้วนำหมายเลขที่อยู่ในภาพมาตอบคำถาม ดังนี้
  • อุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยตรงเท่านั้น เพื่อเก็บข้อมูล หรือคัดลอกไฟล์
  • อุปกรณ์เทคโนโลยีชนิดใดที่สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้โดยไม่ต้องเชื่อมต่อโดยตรง เพื่อทำการย้ายข้อมูลหรือสำรองข้อมูล 
 1. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และอภิปรายเกี่ยวกับลักษณะการเชื่อมต่อเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน โดยทำการสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติม แล้วสรุปเป็นความคิดรวบยอด
 2.   นักเรียนวิเคราะห์และปฏิบัติกิจกรรมที่ 2.1 อยากเป็นมนุษย์ยุคไหน โดยเปรียบเทียบการสื่อสารของมนุษย์สมัยโบราณกับการสื่อสารของมนุษย์ในปัจจุบันว่ามีความแตกต่างกันและเหมือนกันอย่างไร แล้วเขียนบันทึกคำตอบเป็นแผนภาพ ความคิด
 1. นักเรียนร่วมกันคิดวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นหลังการปฏิบัติกิจกรรม โดยตอบคำถามดังนี้
  • ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทำให้มนุษย์ในอดีตกับปัจจุบัน แตกต่างกันในเรื่องใดอีกบ้าง
  • นักเรียนอยากเกิดเป็นมนุษย์ในปัจจุบันหรือมนุษย์สมัยโบราณ เพราะเหตุใด

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การนำอุปกรณ์เทคโนโลยีมาเชื่อมต่อกันมากกว่า 1 เครื่อง เกิดเป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์เมื่อคอมพิวเตอร์เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่ายใหญ่ได้ทั่วโลก เรียกว่า อินเทอร์เน็ต

About ครูออฟ 675 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*