• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.4
เขียน Scratch 3.0 บังคับรถให้ขับบนถนนทางโค้ง

เขียน Scratch 3.0 บังคับรถให้ขับบนถนนทางโค้ง

เขียน Scratch 3.0 บังคับรถให้ขับบนถนนทางโค้ง | ครูออฟ สอนคอมพิวเตอร์ ใช้แนวคิดในการสร้าง ฺBlock เพื่อเขียนฟังก์ชั้นการทำงาน แบ่งแนวรถออกเป็นส่วน ๆ เพื่อง่ายต่อการเขียน Block โดย ถนนจะมีทั้งทางตรง ทางโค้ง ขวา โค้งซ้าย เราต้องกำหนดทิศทาง รัศมีทางโค้งให้เกมาะสม ไม่ให้รถนั้น ตกถนนไป ตามทางที่จะเป็น

รูปภาพประกอบการสร้าง