ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต ป.4

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ไม่ควรสร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ควรสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้จักกาลเทศะ และไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตเป็นของส่วนรวม ทุกคนควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการให้ถูกต้องและเหมาะสม

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

 1. นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างจากแผ่นป้ายที่ติดบนกระดาน แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • ในเวลาว่าง แป้งใช้เวลาทำอะไร
  • บริการบนอินเทอร์เน็ตที่แป้งใช้มีอะไรบ้าง
  • แป้งเข้าใช้งานบริการดังกล่าวทำอะไร
  • แป้งมีพฤติกรรมอย่างไรในการใช้บริการบนอินเทอร์เน็ต
  • นักเรียนคิดว่าพฤติกรรมของแป้งควรถือเป็นแบบอย่างหรือไม่

สถานการณ์

ในเวลาว่าง แป้งมักจะเข้าใช้งานบริการบนอินเทอร์เน็ต เช่น facebook, LINE ในการโพสต์เรื่องราวของตนเองหรือแชร์ภาพหรือข่าวสารต่าง ๆ แป้งจะใช้คำพูดหรือภาษาที่ไม่สุภาพ และไม่เหมาะสมอยู่เสมอ นอกจากนั้นยังนำข้อมูลของเพื่อนไปเผยแพร่ เพราะคิดว่าเป็นเรื่องสนุก

 1. นักเรียนรวบรวมข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตที่นักเรียนทราบ โดยเขียนบันทึกคำตอบเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ
 2. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนดบนกระดาน แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • แก้วมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร
  • การใช้อินเทอร์เน็ตของแก้วเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร
  • ครีมมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไร
  • การใช้อินเทอร์เน็ตของครีมเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร

สถานการณ์ที่ 1

เวลาว่างแก้วมักใช้อินเทอร์เน็ตเป็นประจำ วันหนึ่งแก้วได้นำภาพส่วนตัวของเพื่อนเผยแพร่บนอินเทอร์เน็ตแล้วพูดจาส่อเสียดให้เพื่อนได้รับความเสียหาย

สถานการณ์ที่ 2

ทุกครั้งที่ครีมใช้อินเทอร์เน็ต ครีมมักจะใช้งานเพื่อค้นหาข้อมูลในเรื่องที่สนใจ จากนั้นครีมเผยแพร่ข้อมูลดี ๆ จากผู้เขียนเว็บไซต์ที่น่าเชื่อถือบนอินเทอร์เน็ตให้เพื่อนได้รับรู้

 1. นักเรียนแบ่งกลุ่ม กลุ่มละเท่า ๆ กัน แต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาการใช้อินเทอร์เน็ตโดยวิเคราะห์สาเหตุ ผลที่เกิดขึ้น แนวทางการแก้ปัญหาและผลที่เกิดขึ้นของแนวทางการแก้ปัญหาเขียนเป็นแผนภาพความคิด แล้วอภิปรายร่วมกัน ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็น โดยตอบคำถามกระตุ้นความคิด ดังนี้
  • ถ้านักเรียนเห็นเพื่อนใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเรื่องสนุกสนาน และขาดมารยาทในการใช้งานนักเรียนจะมีวิธีแนะนำเพื่อนอย่างไร

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ต

การใช้งานบริการบนอินเทอร์เน็ตควรเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนเองในการเข้าใช้บริการได้อย่างถูกต้อง และเคารพในสิทธิของผู้อื่นอยู่เสมอ

Applying and Constructing the Knowledge

 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มผลัดกันตรวจสอบและประเมินการใช้อินเทอร์เน็ตของเพื่อน ๆ ว่าใช้อย่างมีมารยาท เคารพสิทธิของผู้อื่น และใช้อย่างปลอดภัยหรือไม่ รวบรวมผลแล้วจดบันทึกไว้เพื่อเตรียมการอภิปราย

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

ข้อปฏิบัติในการใช้อินเทอร์เน็ตและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ไม่ควรสร้างข้อความเท็จและส่งให้ผู้อื่น ควรสื่อสารอย่างมีมารยาทและรู้จักกาลเทศะ และไม่ทำให้ผู้อื่นเกิดความเสียหาย ซึ่งบริการบนอินเทอร์เน็ตเป็นของส่วนรวม ทุกคนควรปฏิบัติในการเข้าใช้บริการให้ถูกต้องและเหมาะสม

About ครูออฟ 675 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*