• 065-9823523
 • atcomink@gmail.com
 • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.4
หน่วยที่ 1 การแก้ไขปัญหา วิทยาการคำนวณ ป.4

หน่วยที่ 1 การแก้ไขปัญหา วิทยาการคำนวณ ป.4

หน่วยที่ 1 การแก้ไขปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ใช้หนังสือเรียนสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

มาตรฐาน ว 4.2            เข้าใจและใช้แนวคิดเชิงคำนวณในการแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงอย่างเป็นขั้นตอน   และเป็นระบบ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนรู้ การทำงานและการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทัน และมีจริยธรรม

ตัวชี้วัด ว 4.2 ป.4/1 ใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน การคาดการณ์ผลลัพธ์จากปัญหาอย่างง่าย

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

 1. การฝึกลำดับความคิด ทำให้มองเห็นปัญหาแต่ละปัญหา แล้วตัดสินใจแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา
 2. การเลือกวิธีการแก้ปัญหาในแต่ละปัญหา ควรพิจารณาเงื่อนไขของปัญหาที่ครอบคลุมทุกกรณี โดยใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 3. ปัญหาบางปัญหามีวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายวิธี ควรให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาแต่ละวิธี  เพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหา แล้วใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 4. ปัญหาบางปัญหาต้องพิจารณาให้รอบคอบ หรือคาดการณ์ผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้น การแก้ปัญหาด้วยวิธีที่แตกต่างกันจะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้แตกต่างกันไปด้วย
 5. ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ และให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล นำไปใช้แก้ปัญหา  ที่พบในชีวิตจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด และอาจนำขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้ง ตามต้องการ
 7. การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้องให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การแก้ไขปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถตอบคำถามต่อไปนี้

 1. นักเรียนมีวิธีการทำงานนี้วิธีใดอีกบ้าง วิธีการของนักเรียนดีอย่างไร
 2. การเลือกวิธีการแก้ปัญหา ควรพิจารณาอย่างไร
 3. นักเรียนจะมีแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างไร
 4. นักเรียนมีแนวทางการแก้ปัญหาการไปโรงเรียนสายของตนเองอย่างไร
 5. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร
 6. จากตัวอย่างพาเด็กน้อยไปขึ้นจรวด จงบอกจำนวนครั้งของด่านที่ต้องผ่าน
 7. มีเส้นทางที่สั้นกว่านี้หรือไม่ ถ้ามีทำไมจึงไม่เลือกเส้นทางนั้น
 8. การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร
 9. การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถนำไปใช้กับเรื่องใดได้บ้าง
 10. การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหามีหลักการออกแบบอย่างไร
 11. เว็บไซต์ https://code.org มีประโยชน์อย่างไร

เนื้อหาการเรียนรู้ หน่วยที่ 1 การแก้ไขปัญหา

 1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ไขปัญหา (4 ชั่วโมง)
  • การฝึกลำดับความคิด (1 ชั่วโมง)
  • การเลือกวิธีการแก้ปัญหา (1 ชั่วโมง)
   • วัดขนาดห้องเรียน
   • เติมน้ำให้เต็มขวด
  • แนวทางการแก้ปัญหา (1 ชั่วโมง)
   • เดินทางไปโรงเรียน
  • การคาดการณ์ผลลัพธ์ของปัญหา (1 ชั่วโมง)
   • เกมส์ OX
 2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา (3 ชั่วโมง)
  • รู้จักขั้นตอนการแก้ปัญหา (1 ชั่วโมง)
   • ขั้นตอนแก้ไขปัญหา
   • เด็กน้อยขึ้นจรวด
  • การแก้ปัญหาตามขั้นตอนการแก้ปัญหา (2 ชั่วโมง)
   • กล่องลูกบาศก์
   • ปัญหาของฉัน
 3. การออกแบบโปรแกรมในการแก้ไขปัญหา (2 ชั่วโมง)
  • การออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหา (1 ชั่วโมง)
   • บัวรดน้ำ
   • ประดิษฐ์กล่อง
  • การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา (1 ชั่วโมง)
   • เครื่องคำนวณตัวเลข 2 จำนวน
  • การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารระหว่างกัน
   • การเขียนโปรแกรมให้ตัวละครสื่อสารระหว่างกัน

ความรู้ฝังแน่น ความเข้าใจที่คงทน 

 1. การใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหา เป็นการนำกฎเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่ครอบคลุมทุกกรณี มาพิจารณาในการแก้ปัญหา การอธิบายการทำงาน หรือคาดการณ์ผลลัพธ์
 2. ขั้นตอนการแก้ปัญหาเป็นหลักการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้ผลลัพธ์ที่ดี ซึ่งประกอบด้วย ระบุปัญหา รวบรวมข้อมูล วางแผนแก้ปัญหา แก้ปัญหา ทดสอบและประเมินผล
 3. การออกแบบโปรแกรมการแก้ปัญหา เป็นการออกแบบขั้นตอนการแก้ปัญหาที่ควรออกแบบให้ครอบคลุมทุกกรณีตามเงื่อนไขที่โจทย์กำหนด และอาจนำขั้นตอนนี้ไปใช้ได้หลาย ๆ ครั้งตามต้องการ
 4. การเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างลำดับของคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงาน เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการ หากมีข้อผิดพลาดให้ตรวจสอบการทำงานทีละคำสั่ง เมื่อพบจุดที่ทำให้ผลลัพธ์ไม่ถูกต้อง ให้ทำการแก้ไขจนกว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

Print Friendly, PDF & Email

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *