หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

    1. ในการดำเนินงานต่าง ๆ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจ ดังนั้น ในการทำงานต่าง ๆ   มักจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องมาใช้งานด้วย อาจนำเทคโนโลยีมาช่วยในการจัดการข้อมูล  เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย โดยการรวบรวมข้อมูลนั้นจะต้องกำหนดหัวข้อที่ต้องการพร้อมกับเตรียมอุปกรณ์ในการจดบันทึกข้อมูลด้วย

    2.  ข้อมูลที่รวบรวมได้หรือสารสนเทศที่ได้ สามารถนำเสนอได้หลายรูปแบบตามความเหมาะสม เช่น   นำเสนอข้อมูลด้วยการบอกเล่า การทำเอกสารรายงาน การจัดทำป้ายประกาศ และการสร้างแผนภูมิรูปภาพ

   3.  การทำงานต่าง ๆ ในปัจจุบันนั้นมีเครื่องมือช่วยในการใช้งานมากมาย โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นซอฟต์แวร์สำหรับการทำงานต่าง ๆ การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำเป็นการนำเสนอข้อมูลแบบรายงาน  หรือการทำป้ายประกาศสามารถนำซอฟต์แวร์ประมวลคำมาใช้งานได้ เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเวิร์ด (Microsoft Office Word)

    4.  ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการบันทึกข้อมูล คิดคำนวณ สร้างตาราง  สร้างกราฟสำหรับแสดงข้อมูล โปรแกรมลักษณะนี้มีอยู่หลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเอกซ์เซล (Microsoft Office Excel)

    5.  ซอฟต์แวร์นำเสนอ เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการแสดงข้อมูลแบบต่าง ๆ สามารถนำเสนอในรูปแบบสไลด์ ภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว บางโปรแกรมสามารถนำเสนอได้ในลักษณะมัลติมีเดีย โปรแกรมลักษณะนี้  มีอยู่หลายโปรแกรม เช่น โปรแกรมไมโครซอฟต์ออฟฟิศเพาเวอร์พอยต์ (Microsoft Office PowerPoint)

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

ว 4.2 ป.3/4     รวบรวม ประมวลผล และนำเสนอข้อมูล โดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์

สาระการเรียนรู้เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

  1. ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูล
  2. การนำเสนอข้อมูล
  3. การใช้ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
  4. การใช้ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
  5. การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอ

แบบทดสอบ เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์นำเสนอข้อมูล

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.