หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

    1. คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ตามโปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้น และคอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ถูกต้อง ตามโปรแกรมที่เขียน รวมถึงการทำงานได้เร็วกว่ามนุษย์และสามารถทำงานซ้ำ ๆ ได้เป็นอย่างดี

    2.  ปัจจุบันมีเครื่องมือสำหรับเรียนรู้การเขียนโปรแกรมมากมาย ทำให้ผู้เริ่มต้นสามารถฝึกเขียนโปรแกรม ได้ง่ายขึ้น ตัวอย่างเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม เช่น เว็บไซต์ https://code.org    เว็บไซต์ https://scratch.mit.edu และเว็บไซต์ https://makecode.microbit.org

    3.  การเขียนโปรแกรมเป็นการนำเข้าข้อมูลเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามคำสั่ง โดยการทำงานของโปรแกรมจะเคลื่อนที่ตามข้อมูลที่นำเข้า

    4.  การเขียนโปรแกรมบางครั้งอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้น เช่น การเขียนโปรแกรมด้วยคำสั่งแล้วเราสะกดผิด หรือเขียนคำสั่งที่โปรแกรมไม่เข้าใจ หากตรวจสอบทีละคำสั่งแล้วแก้ไขให้ถูกต้อง โปรแกรมก็จะสามารถทำงานต่อไปได้

    5.  โปรแกรม Scratch เป็นอีกโปรแกรมหนึ่งที่สามารถนำมาใช้เรียนรู้การเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดีมีลักษณะเป็นบล็อกโปรแกรม (Block) โดยการเขียนโปรแกรมจะนำบล็อกคำสั่งมาต่อกัน สามารถเข้าใช้งานโปรแกรมได้ทั้งแบบออนไลน์ (Online) และออฟไลน์ (Offline)

    6.  การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนที่ สามารถใช้คำสั่งเคลื่อนที่และกำหนดระยะทางที่ต้องการให้เคลื่อนที่ได้โดยตรง แต่ถ้าต้องการให้ตัวละครเคลื่อนที่แบบขยับเท้าได้  เราอาจให้เคลื่อนที่ทีละน้อยแล้วเปลี่ยนภาพ  จากนั้นใช้วิธีการทำซ้ำ ซึ่งจะทำให้มองเห็นตัวละครเคลื่อนที่ได้อย่างสวยงาม 

   7.  การเขียนโปรแกรม ผู้เขียนจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์หรือปัญหาของการเขียนขึ้นมาก่อน  จากนั้นวางแผนการแก้ปัญหาหรือเขียนอัลกอริทึม ในการเขียนโปรแกรมอาจใช้วิธีการทำซ้ำ เพื่อทำให้มองเห็นตัวละครเคลื่อนที่ได้

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

ว 4.2 ป.3/2               เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ และตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม

สาระการเรียนรู้เรื่อง  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  1. การทำงานของคอมพิวเตอร์
  2. รู้จักการเขียนโปรแกรม
  3. สนุกกับการเขียนโปรแกรม
  4. การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
  5. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนไหว
  6. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครเคลื่อนที่
  7. การเขียนโปรแกรมด้วย Scratch ให้ตัวละครทำงานซ้ำไม่สิ้นสุด

แบบทดสอบ เรื่อง  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.