หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

    1. ในการดำรงชีวิตจะต้องพบกับปัญหาต่าง ๆ มากมาย โดยปัญหาแต่ละปัญหามีความซับซ้อนไม่เท่ากัน ซึ่งจะต้องใช้เหตุผล เงื่อนไข กฎเกณฑ์ และวิธีการที่เหมาะสม เพื่อแก้ปัญหานั้นให้สำเร็จ

    2.  อัลกอริทึมหรือผังงานเป็นการเขียนขั้นตอนการแก้ปัญหา โดยแสดงให้เห็นแนวทางการแก้ปัญหา ผู้แก้ปัญหาจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหา แล้วเลือกวิธีการที่เหมาะสมซึ่งอาจมีหลายวิธี

    3.  เกมการแก้ปัญหาเป็นการฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา  รวมถึงให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย

ว 4.2 ป.3/1     แสดงอัลกอริทึมในการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

สาระการเรียนรู้เรื่อง อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย

  1. การแก้ปัญหา
  2. อัลกอริทึม
  3. เกมการแก้ปัญหา

แบบทดสอบ เรื่อง อัลกอริทึมและการแก้ปัญหาอย่างง่าย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.