คลิปการสอน การแก้ปัญหา ป.3

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการแก้ปัญหา

การแก้ปัญหาเป็นการหาวิธีหรือการทำงานนั้นให้สำเร็จ ปัญหาที่พบสามารถแก้ไขได้ง่ายหรือบางปัญหาอาจใช้เหตุผลเชิงตรรกะมาช่วยอย่างเป็นขั้นตอน รวมถึงการตรวจสอบความสมเหตุสมผลหรือความเป็นไปได้ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ และควรเลือกวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมที่สุด

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.