หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหาอย่างง่าย

การแก้ปัญหาอย่างง่าย

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหาอย่างง่าย แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

      1.  ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคนจะพบปัญหามากมาย ซึ่งในแต่ละปัญหาที่พบนั้น อาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เช่น การลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียน การค้นพบปัญหานั้นจะช่วยให้เราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้สำเร็จ

     2.  การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาสามารถทำได้หลายวิธี โดยการเขียน บอกเล่า การวาดภาพหรือใช้สัญลักษณ์  โดยก่อนแก้ปัญหาต้องมีการวางแผนการแก้ปัญหาก่อนแล้วค่อยลงมือแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้การแก้ปัญหา  ประสบผลสำเร็จ มีประสิทธิภาพ และประหยัดเวลา

     3.  เกมการแก้ปัญหา เป็นการฝึกแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาเข้ามาช่วยในการ แก้ปัญหา และเกมการแก้ปัญหายังช่วยเสริมสร้างพัฒนาการด้านสติปัญญา และให้ความสนุกสนาน          เพลิดเพลินอีกด้วย

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การแก้ปัญหาอย่างง่าย

ว 4.2 ป.2/1         แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์หรือข้อความ

สาระการเรียนรู้เรื่อง การแก้ปัญหาอย่างง่าย

  1. การค้นพบปัญหา
  2. ขั้นตอนการแก้ปัญหา
  3. การใช้ขั้นตอนในการแก้ปัญหา
  4. เกมการแก้ปัญหา

แบบทดสอบ เรื่อง การแก้ปัญหาอย่างง่าย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.