ตัวอย่างการเขียนโปรแกรมด้วย Code.org

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายการเขียนโปรแกรมคำสั่งโดยใช้ Code.org ได้ถูกต้อง (K)
  • อธิบายขั้นตอนการใช้โปรแกรมคำสั่งควบคุมตัวละครในสถานการณ์ตัวอย่างได้ถูกต้อง (K)
  • แสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบจัดลำดับด้วย Code.org ได้ (P)
  • แสดงขั้นตอนการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำด้วย Code.org ได้ (P)
  • เห็นประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมด้วย Code.org (A)

การเขียนโปรแกรมด้วย Code.org เป็นการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมโดยใช้เกมส์เป็นสื่อ ช่วยดึงดูดความสนใจและกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียน ในเว็บไซต์ Code.org แบ่งคอร์สเรียนตามช่วงวัยให้เหมาะสมกับพัฒนาการการเรียนรู้ โดยในบทเรียนประกอบด้วย การเรียนรู้คำสั่งที่ใช้เขียนโปรแกรมแบบจัดลำดับการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ และการตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการเขียนโปรแกรม

คำถามประจำเรื่อง

  • นักเรียนรู้จักการเขียน  โปรแกรมด้วย Code.org หรือไม่ และการเขียนโปรแกรมด้วย Code.org มีประโยชน์อย่างไร
  • ในการทำนายผลลัพธ์ นอกจากจะใช้วิธีการพิจารณาทีละคำสั่งแล้ว นักเรียนมีวิธีการทำนายผลลัพธ์ในรูปแบบอื่นอีกหรือไม่ อย่างไร
  • จากการเล่นเกมส์ในเว็บไซต์ Code.org นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการเขียนโปรแกรมคำสั่งอย่างไรบ้าง

เนื้อหาหาประจำเรื่อง

การเขียนโปรแกรมคำสั่งที่ดีจะต้องไม่เขียนคำสั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำกันหลาย ๆ รอบ ควรเป็นการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำเพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน ซึ่งก่อนนำโปรแกรมที่เขียนไปใช้งาน ควรมีการตรวจสอบข้อผิดพลาดโดยใช้วิธีการตรวจสอบคำสั่งซึ่งมีวิธีการที่เหมาะสมอยู่ 2 วิธี ได้แก่ การตรวจสอบคำสั่งขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมและการตรวจสอบคำสั่งที่ผิดรูปแบบทีละคำสั่ง โดยผู้ที่เริ่มฝึกเขียนโปรแกรมควรฝึกจากเว็บไซต์ Code.org เพื่อเรียนรู้ลักษณะการเขียนโปรแกรมคำสั่งจากง่ายไปยาก

https://code.org/

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com