คลิปการสอน การค้นพบปัญหา ป.2

การค้นพบปัญหา วิชาวิทยาการคำนวณ ป.2

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการค้นพบปัญหา

ปัญหารอบตัวเรามีมากมายหลายปัญหา เช่น ปัญหาการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และปัญหาการอ่านหนังสือไม่คล่อง เมื่อเราพบเจอปัญหาจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้เราค้นพบสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำให้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และถูกวิธีจนสำเร็จ

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com