• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
วิทยาการคำนวณ ป.2

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาแต่ละแบบได้ (K)
2. เขียนบอกเล่าแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (P)
3. วาดภาพแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (P)
4. เขียนผังงานอย่างง่ายแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (P)
5. เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา (A)

คำถาม

การแสดงลำดับขั้นตอนช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไร
นักเรียนรู้จักวิธีการทอดไข่เจียวหรือไม่

บัตรภาพ เรื่อง สัญลักษณ์ของผังงานอย่างง่าย

เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงาน

การตัดสินใจ

การทำงาน

ทิศทางข้อมูล