การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายวิธีการแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหาแต่ละแบบได้ (K)
2. เขียนบอกเล่าแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (P)
3. วาดภาพแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (P)
4. เขียนผังงานอย่างง่ายแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหาได้ (P)
5. เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหา (A)

คำถาม

การแสดงลำดับขั้นตอนช่วยในการแก้ปัญหาอย่างไร
นักเรียนรู้จักวิธีการทอดไข่เจียวหรือไม่

บัตรภาพ เรื่อง สัญลักษณ์ของผังงานอย่างง่าย

เริ่มต้นหรือสิ้นสุดการทำงาน

การตัดสินใจ

การทำงาน

ทิศทางข้อมูล

About ครูออฟ 733 Articles
https://www.kruaof.com