การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายขั้นตอนในการเขียนโปรแกรมและการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ (K)
  • เขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำได้ถูกต้อง (P)
  • เห็นความสำคัญและประโยชน์ของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ (A)

คำถามประจำเรื่อง

  • นักเรียนรู้หรือไม่ว่าการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำมีลักษณะเป็นอย่างไร
  • นักเรียนคิดว่าการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำมีข้อดีอย่างไร
  • นักเรียนคิดว่าน้ำผึ้งเกิดขึ้นได้อย่างไร ใครเป็นผู้ผลิตขึ้นมา และมีกระบวนการผลิตน้ำผึ้งอย่างไร
  • นักเรียนคิดว่ากระบวนการผลิตน้ำผึ้งมีการทำงานซ้ำ ๆ กันหรือไม่ อย่างไรบ้างที่ต้องทำงานซ้ำ ๆ

การเขียนโปรแกรม หมายถึง การเขียนชุดคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่ม กระบวนการตั้งแต่การออกแบบโปรแกรม การเขียนชุดคำสั่งเพื่อให้โปรแกรมทำงานตามที่ออกแบบไว้ จนกระทั่งตรวจสอบผลลัพธ์การทำงานที่ได้ และทำการแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบ ส่วนการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ จะช่วยให้การเขียนโปรแกรมง่ายและสะดวกขึ้น โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมซ้ำกันหลาย ๆ ครั้ง

กระบวนการผลิตน้ำผึ้ง

น้ำผึ้งเกิดจากน้ำหวานของเกสรดอกไม้ที่ผึ้งหลาย ๆ ตัวช่วยกันบินไปหาน้ำหวานจากเกสรดอกไม้หลาย ๆ ดอก และนำมาผลิตรวมกันไว้ที่รวงผึ้ง

วาดภาพการผลิตน้ำผึ้ง

ผึ้งเดินทางออกจากรวงผึ้ง => เก็บน้ำหวานจากดอกไม้หลาย ๆ ดอก => น้ำหวานไปผลิตเป็นน้ำผึ้งที่รวงผึ้ง

เขียนเปลี่ยนข้อๆ ลำดับเหตุการณ์ได้ดังนี้

1. ขั้นตอนเดินทาง เพราะผึ้งต้องเดินทางหลาย ๆ รอบ
2. ขั้นตอนเก็บน้ำหวาน เพราะผึ้งต้องเก็บน้ำหวานจากเกสรดอกไม้หลาย ๆ ดอก
3. ขั้นตอนผลิตน้ำหวาน เพราะผึ้งมีขนาดตัวที่เล็กส่งผลให้เก็บน้ำหวานได้จำกัดในแต่ละครั้ง จึงต้องนำน้ำหวานจากเกสรดอกไม้ไปผลิตน้ำผึ้งที่รวงผึ้งหลาย ๆ รอบ

การทำงานเป็นกระบวนการซ้ำ ๆ กันหากถูกนำมาเขียนโปรแกรมจะเป็นการเขียนโปรแกรมคำสั่งในรูปแบบที่ให้โปรแกรมทำงานซ้ำกันหลาย ๆ รอบ โดยใช้ สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการเขียนชุดคำสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามเงื่อนไขที่กำหนด

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำ หมายถึง การเขียนชุดคำสั่งให้โปรแกรมทำงานซ้ำกันหลายรอบ นักเรียนจะเขียนโปรแกรมคำสั่งได้ก็ต้องรู้ความหมายของคำสั่งแต่ละคำสั่งว่ามีหน้าที่การทำงานอย่างไร

การเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำจะช่วยให้การเขียนโปรแกรมง่ายขึ้นและมีความสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมซ้ำกันหลาย ๆ รอบ ช่วยลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com