การหารูปแบบของปัญหาอย่างง่าย

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายการหารูปแบบของปัญหาอย่างง่ายได้ (K)
  • อธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหาเกมตัวต่อได้ (K)
  • ปฏิบัติตามขั้นตอนการแก้ปัญหาเกมตัวต่อได้ (P)
  • สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)

คำถามประจำเรื่อง

  • รูปแบบของปัญหามีผลต่อการแก้ปัญหาอย่างไร
  • ในการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไปโรงเรียนในแต่ละวันให้ถูกต้อง นักเรียนควรคำนึงถึงสิ่งใดบ้าง

ปัญหาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันสำหรับทุกคน แต่เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นสิ่งที่จะควรทำคือ การแก้ไขปัญหาโดยการหารูปแบบของปัญหา ซึ่งถือว่าเป็นการหาความสัมพันธ์ของปัญหาต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบ การจัดกลุ่มการเรียงลำดับ เพื่อช่วยให้การแก้ปัญหาเป็นไปอย่างราบรื่นและง่ายดายมากขึ้น

รูปแบบของปัญหามีผลต่อการแก้ปัญหาคือเป็นการหาความสัมพันธ์ของปัญหา โดยการเปรียบเทียบ จัดกลุ่ม เรียงลำดับเพื่อช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้น

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนสามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่า การวาดภาพ หรือการใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อนำมาเขียน เป็นผังงานแสดงขั้นตอนในการแก้ปัญหา โดยผู้ที่แก้ปัญหาจะต้องมีสติขณะดำเนินการแก้ปัญหา  เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุของปัญหาอย่างแน่ชัด และดำเนิการแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

ในการเลือกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายไปโรงเรียนในแต่ละวันให้ถูกต้อง นักเรียนควรคำนึงถึงความสะอาด ความเรียบร้อย ความเหมาะสม ความถูกต้อง

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com