การค้นพบปัญหา ป.2

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การค้นพบปัญหา แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

ในชีวิตประจำวันของนักเรียนแต่ละคนจะพบปัญหามากมาย ซึ่งในแต่ละปัญหาที่พบนั้นอาจแตกต่างกันไปตามสถานการณ์ และสภาพแวดล้อม เช่น การลืมสิ่งของที่จะนำไปโรงเรียน การค้นพบปัญหานั้นจะช่วยให้เราสามารถหาวิธีการแก้ปัญหาได้สำเร็จ

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง การค้นพบปัญหา

 1. นักเรียนร่วมกันสนทนาเกี่ยวกับปัญหาที่พบในชีวิตประจำวัน โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • ปัญหาใดที่นักเรียนพบบ่อยที่สุด
  • นักเรียนคิดว่าปัญหานี้เกิดจากอะไร
 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเกี่ยวกับการแก้ปัญหาลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้าน แล้วตอบคำถาม ดังนี้
  • จากภาพนักเรียนเห็นอะไรบ้าง
  • จากภาพนักเรียนคิดว่าเกิดปัญหาอะไร
  • จากภาพนักเรียนคิดว่ามีการแก้ปัญหาอย่างไร
  • นักเรียนคิดว่าการแก้ปัญหาด้วยวิธีการนี้ได้ผลหรือไม่
 1. นักเรียนร่วมกันศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับการค้นพบปัญหา จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ อย่างหลากหลาย เช่น การสอบถามจากครูหรือผู้ปกครอง และห้องสมุด
 2. นักเรียนวิเคราะห์ปัญหาการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยเขียนบันทึกคำตอบของนักเรียนเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพเกี่ยวกับการทิ้งขยะไม่เป็นที่ จากนั้นเลือกภาพมาเรียงลำดับเป็นแผนภาพ ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตและวิเคราะห์ภาพและบัตรคำเกี่ยวกับวิธีการแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่คล่อง บนกระดาน จากนั้นจับคู่ภาพและบัตรคำให้สัมพันธ์กัน ดังตัวอย่าง

สรุปความคิดรวบยอดเกี่ยวกับการค้นพบปัญหา

ปัญหารอบตัวเรามีมากมายหลายปัญหา เช่น ปัญหาการลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า ปัญหาการทิ้งขยะไม่เป็นที่ และปัญหาการอ่านหนังสือไม่คล่อง เมื่อเราพบเจอปัญหาจะต้องทำความเข้าใจกับปัญหา เพื่อให้เราค้นพบสาเหตุ และวิธีการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทำให้นำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างถูกต้อง และถูกวิธีจนสำเร็จ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 783 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.