วิธีการแก้ปัญหา

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • บอกลำดับขั้นตอนการแก้ปัญหาโดยการเขียนบอกเล่าได้อย่างถูกต้อง (K)
  • อธิบายขั้นตอนของการวาดภาพและการใช้สัญลักษณ์ได้อย่างถูกต้อง (K)
  • สืบค้นข้อมูลขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ (P)     
  • สนใจใฝ่รู้ในการศึกษา (A)
  • เห็นความสำคัญของการใช้สัญลักษณ์ในขั้นตอนการแก้ปัญหา (A)

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบช่วยให้สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณการแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา สามารถทำได้โดยการเขียนบอกเล่า วาดภาพ หรือใช้สัญลักษณ์การแก้ปัญหาอย่างง่าย โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนผ่านเกมเขาวงกต เกมหาจุดแตกต่างของภาพ และการจัดกระเป๋านักเรียนได้ ทำให้สามารถแก้ปัญหาที่พบในชีวิตจริงได้อย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ

การแสดงขั้นตอนการแก้ปัญหา มี 3 ขั้นตอน คือ การเขียนบอกเล่า การวาดภาพ และการใช้สัญลักษณ์

การเขียนบอกเล่าเป็นลำดับขั้นตอน มีทั้งสิ้น 7 ขั้นตอนด้วยกันคือ

ต้นไปทัศนศึกษากับโรงเรียนที่สวนนงนุช เมื่อต้นถึงสวนนงนุชได้ไปชมดอกไม้กับการแสดงช้างรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมาก ได้ให้อาหารช้าง และได้ชมดอกไม้อย่างใกล้ชิด ช่วงบ่ายครูให้วาดภาพดอกไม้ใส่กระดาษที่ครูแจกให้พร้อมบอกความรู้สึกที่มีต่อการมาทัศนศึกษาในครั้งนี้  แต่ต้นทำน้ำหกใส่ภาพที่วาดเสร็จแล้วเพราะดื่มน้ำโดยไม่ระมัดระวัง ต้นจะต้องแก้ปัญหานี้อย่างไร

ให้นักเรียนร่วมกันภายในห้องช่วยกันเขียนบอกเล่าออกมาให้ครบทั้ง 7 ขั้นตอน

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com