รู้จักปัญหา ป.1

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง รู้จักปัญหา แล้ว สามารถบอกได้ว่า

การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

เนื้อหาการศึกษาเรื่อง รู้จักปัญหา

 1. นักเรียนร่วมกันสังเกตภาพเด็กผู้หญิงเดินไปโรงเรียนขณะที่ฝนตก กับภาพเด็กผู้ชายนอนตื่นสายที่ติดบนกระดาน จากนั้นนักเรียนร่วมกันตอบคำถาม โดยใช้คำถามกระตุ้นความสนใจ ดังนี้
  • เด็กผู้หญิงในภาพกำลังทำอะไร
  • เด็กผู้ชายในภาพแสดงอาการอย่างไร
  • นักเรียนเคยเจอปัญหาเหมือนกับเด็กในภาพหรือไม่
 1. นักเรียนร่วมกันสนทนา โดยตอบคำถาม ดังนี้
  • ในชีวิตประจำวันของนักเรียนมีปัญหาอะไรบ้าง
 2. นักเรียนร่วมกันศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ เช่น สอบถามจากผู้ปกครอง สมาชิกในครอบครัว หรือร่วมพูดคุยกับเพื่อน ๆ และครู
 3. นักเรียนร่วมกันอ่านสถานการณ์ตัวอย่างที่เขียนบนกระดาน แล้วร่วมกันวิเคราะห์พร้อมตอบคำถาม

หนูดีมาโรงเรียนสาย

นักเรียนคิดว่าสาเหตุที่หนูดีมาโรงเรียนสายเกิดจากอะไร บันทึกคำตอบลงในแผนภาพความคิดบนกระดาษ ดังตัวอย่าง

ถ้านักเรียนเป็นหนูดีจะมีวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างไร

นักเรียนคิดว่าวิธีที่ทำให้หนูดีไปโรงเรียนสาย และวิธีที่ทำให้หนูดีไปโรงเรียนทันเวลาเป็นอย่างไร บันทึกคำตอบลงในแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง

นักเรียนจะมีการแก้ปัญหาอย่างไรอีกบ้าง เพื่อให้ไปถึงโรงเรียนเร็วขึ้นกว่าเดิม

เครื่องมือหรือเทคโนโลยีอะไรที่มีประโยชน์ต่อนักเรียนบ้าง

 1. นักเรียนวิเคราะห์และเรียงลำดับขั้นตอนการแต่งตัว โดยนำตัวเลขไปติดให้สัมพันธ์กับภาพ
 1. นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีการเดินทางไปโรงเรียนของแต่ละคน โดยเขียนสรุปเป็นแผนภาพความคิดบนกระดาน ดังตัวอย่าง
 1. นักเรียนแต่ละกลุ่มร่วมกันวิเคราะห์ประโยชน์ของรถ แล้วบันทึกลงในแผนภาพความคิด บนกระดาน พร้อมกับตอบคำถาม ดังตัวอย่าง

หากไม่มีรถจะเกิดปัญหาอะไรขึ้น

 1. นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของการเดินทางแต่ละวิธี แล้วบันทึกผล ลงในตาราง พร้อมกับตอบคำถาม

การเดินทางไปโรงเรียนโดยวิธีใดดีที่สุดสำหรับนักเรียน เพราะเหตุใด

สรุปสิ่งที่เข้าใจเป็นความรู้ร่วมกัน

การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.