หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

     1.  ข้อมูลเป็นสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา สามารถรับรู้ข้อมูลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 แต่ข้อมูลที่เรารับ เข้ามานั้นจะเป็นข้อมูลที่ยังไม่ได้ผ่านการประมวลผลให้เป็นรูปแบบที่เข้าใจง่าย เมื่อผ่านการประมวลผลแล้ว ข้อมูลนั้นจะกลายเป็นข้อมูลสารสนเทศ

     2.  การนำเสนอข้อมูลนับได้ว่าเป็นการส่งผ่านข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสารหรือเรียกว่า การสื่อสารซึ่งประกอบไปด้วย ผู้ส่งสาร ข่าวสารหรือข้อมูล และผู้รับสาร ซึ่งการนำเสนอข้อมูลสามารถทำได้หลายแบบ เช่น การพูดคุย การสื่อสารผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ว 4.2 ป.1/5     ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัย ปฏิบัติตามข้อตกลงในการใช้คอมพิวเตอร์วมกัน ดูแลรักษาอุปกรณ์เบื้องต้น ใช้งานอย่างเหมาะสม

สาระการเรียนรู้เรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  1. ความหมายของข้อมูล
  2. ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. การเก็บรวบรวมข้อมูล
  4. การนำเสนอข้อมูล

แบบทดสอบเรื่อง ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.