หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การแก้ปัญหา

การแก้ปัญหา

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง การแก้ปัญหา แล้วนักเรียนสามารถบอกได้ว่า

     1.  การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จทำได้โดยใช้ขั้นตอนการแก้ปัญหา

     2.  ในชีวิตประจำวันแต่ละวันเราจะพบเจอปัญหาต่าง ๆ มากมาย เมื่อพบปัญหาควรเลือกวิธีการแก้ปัญหานั้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม

     3.  การแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างหลากหลาย เพื่อให้การแก้ปัญหานั้นสำเร็จลุล่วง โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

จุดประสงค์/ตัวชี้วัด เรื่อง การแก้ปัญหา

     ว 4.2 ป.1/1  แก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ

     ว 4.2 ป.1/2  แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานหรือการแก้ปัญหาอย่างง่ายโดยใช้ภาพ สัญลักษณ์ หรือข้อความ

สาระการเรียนรู้เรื่อง การแก้ปัญหา

  1. รู้จักปัญหา
  2. การแก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน
  3. การแก้ปัญหาหลายวิธี
  4. การแก้ปัญหาโดยการลองผิดลองถูก
  5. การวิเคราะห์ปัญหา
  6. การแก้ปัญหาตามลำดับขั้นตอน

แบบทดสอบเรื่อง การแก้ปัญหา

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.