การแก้ปัญหาคืออะไร

จุดประสงค์การเรียนรู้

  • อธิบายการใช้วิธีการลองผิดลองถูกในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง (K)
  • อธิบายการใช้วิธีการเปรียบเทียบในการแก้ปัญหาได้ถูกต้อง (K)
  • สืบค้นข้อมูลการเลือกวิธีการแก้ปัญหาอย่างง่ายได้ (P)
  • เห็นความสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน (A)

การแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนและเป็นระบบ เพื่อให้ศึกษากระบวนการในการแก้ปัญหา ขั้นตอนการแก้ปัญหาซึ่งแต่ละปัญหามีขั้นตอนการแก้ไขที่แตกต่างกัน เช่น การลองผิดลองถูก การเปรียบเทียบ ซึ่งช่วยให้สามารถรับรู้ถึงปัญหาแต่ละขั้นตอน  สามารถแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยฝึกทักษะการคิดเชิงคำนวณ การคิดวิเคราะห์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณ

คำถามประจำเรื่อง

  • การแก้ปัญหาแต่ละปัญหาใช้วิธีเหมือนกันหรือไม่
  • ในชีวิตประจำวันเคยมีปัญหาเกิดขึ้นกับนักเรียนหรือไม่
  • ขั้นตอนการแก้ปัญหาแต่ละขั้นตอนแตกต่างกันอย่างไร
  • การแก้ปัญหามีประโยชน์อย่างไร
  • กระบวนการแก้ปัญหามีกี่ขั้นตอนอะไรบ้าง
  • จากสถานการณ์เมื่อกลางวันมีฝนตกหนักที่โรงเรียน ทำให้นักเรียนตากฝนจนมีอาการเป็นหวัด น้ำมูกไหลนักเรียนจะมีวิธีในการแก้ปัญหานี้อย่างไร

การแก้ปัญหาให้ประสบความสำเร็จนั้นต้องอาศัยกระบวนการแก้ปัญหา ทำได้โดยการ 1. วิเคราะห์ปัญหา และทำความเข้าใจปัญหา 2. วางแผนการแก้ปัญหา 3. ลงมือแก้ปัญหา 4. ตรวจสอบผลการแก้ปัญหาและปัญหาแต่ละปัญหาต้องมีขั้นตอนการแก้ปัญหาที่แตกต่างกัน เช่น การลองผิดลองถูก และการเปรียบเทียบ ทำให้การแก้ปัญหาประสบความสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์ และทำความเข้าใจปัญหา การที่จะแก้ปัญหาได้นั้น  สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ทำความเข้าใจเกี่ยวกับถ้อยคำต่าง ๆ ในปัญหา  แล้วแยกปัญหาให้ออกเป็นข้อ ๆ อะไรเป็นข้อมูลที่กำหนดให้และมีเงื่อนไขใดบ้าง  หลังจากนั้นจึงพิจารณาว่า  ข้อมูลและเงื่อนไขที่กำหนดให้นั้นเพียงพอที่จะหาคำตอบของปัญหาได้หรือไม่  ถ้าไม่เพียงพอก็ต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้แก้ปัญหาได้

วางแผนการแก้ปัญหา จากการทำความเข้าใจกับปัญหาจะช่วยให้เกิดการคาดคะเนว่าจะใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหา  เพื่อให้ได้มาซึ่งคำตอบ 

ลงมือแก้ปัญหา เมื่อได้วางแผนแล้วก็ดำเนินการแก้ปัญหา  ระหว่างการดำเนินการแก้ปัญหาอาจได้แนวทางที่ดีกว่าวิธีที่คิดไว้  ก็สามารถนำมาปรับเปลี่ยนได้

ตรวจสอบผลการแก้ปัญหา เมื่อได้วิธีการแก้ปัญหาแล้ว วิธีการแก้ปัญหาได้ผลลัพธ์ถูกต้องเป็นการประเมินภาพรวมของการแก้ปัญหา  ทั้งในด้านวิธีการแก้ปัญหา  ผลการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ  รวมทั้งการนำไปประยุกต์ใช้  ทั้งนี้ในการแก้ปัญหาใด ๆ ต้องตรวจสอบถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมด้วย

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 786 Articles
https://www.kruaof.com