หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การเขียนโปรแกรม

การเขียนโปรแกรม

เมื่อนักเรียนศึกษาเรื่อง  การเขียนโปรแกรม แล้ว นักเรียนสามารถบอกได้ว่า

     1.  การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างง่ายเป็นการเขียนโปรแกรมในระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ทราบถึงหลักและวิธีการในการเขียนโปรแกรม โดยใช้โปรแกรม Scratch

     2.  แหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจเกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ เช่น เว็บไซต์ https://code.org จะมีบทเรียน ให้เลือกศึกษามากมาย

จุดประสงค์ / ตัวชี้วัด เรื่อง  การเขียนโปรแกรม

     ว 4.2 ป.1/3             เขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ

สาระการเรียนรู้เรื่อง   การเขียนโปรแกรม

  1. โปรแกรมคอมพิวเตอร์
  2. แหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์
  3. โปรแกรมเปลี่ยนรูปร่างและย้ายตัวละคร

แบบทดสอบเรื่อง   การเขียนโปรแกรม

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 752 Articles
https://www.kruaof.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.