วิชาสังคมศึกษา

ปี 2564 ภาคเรียนที่ 2 ได้ปรับเปลี่ยนรายวิชาใหม่ ครุออฟ ได้รับการสอนในรายวิชา สังคมศึกษา เข้ามาในตาราง 3 วิชา

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

วิชาสังคมศึกษา

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6