• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ประกอบด้วย วิชา วิทยาศาสตร์ และ วิชาวิทยาการคำนวณ

ใช้หนังสือพิมพ์ของสำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพวิชาการ