โครงสร้างแบบมีทางเลือก

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องมีการกำหนดโครงสร้างการทำงานแบบมีเงื่อนไขในลักษณะของโครงสร้างแบบ
มีทางเลือก เพื่อใช้ในการตัดสินใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือก

 

 

 

About ครูออฟ 720 Articles
https://www.kruaof.com