• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
คอมพ์ ม.3
โครงสร้างแบบมีทางเลือก

โครงสร้างแบบมีทางเลือก

การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต้องมีการกำหนดโครงสร้างการทำงานแบบมีเงื่อนไขในลักษณะของโครงสร้างแบบ
มีทางเลือก เพื่อใช้ในการตัดสินใจการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบมีทางเลือก

8-7-2559 14-09-31

8-7-2559 14-11-36

 

8-7-2559 14-16-00

 

 

Print Friendly, PDF & Email