• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
คอมพ์ ม.3
โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

โครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

โครงสร้างแบบทำงานซ้ำจะช่วยลดความซ้ำซ้อนของการเขียนโปรแกรมได้เป็นอย่างดี ผู้ที่เขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างแบบทำงานซ้ำได้

 

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างแบบทำงานซ้ำ

8-7-2559 14-18-35

ผังงานโปรแกรมหาผลรวมตัวเลข

 

8-7-2559 14-19-48

Print Friendly, PDF & Email