โครงสร้างตามลำดับ

ผู้ที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างตามลำดับและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างตามลำดับได้

 

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานตามลำดับ

ผังงานการเดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียน

8-7-2559 13-20-42

 

ผังงานการคำนวณหาพื้นที่รูปวงกลม

8-7-2559 14-06-07

Print Friendly, PDF & Email
About ครูออฟ 740 Articles
https://www.kruaof.com