• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
คอมพ์ ม.3
โครงสร้างตามลำดับ

โครงสร้างตามลำดับ

ผู้ที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างตามลำดับและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างตามลำดับได้

 

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานตามลำดับ

ผังงานการเดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียน

8-7-2559 13-20-42

 

ผังงานการคำนวณหาพื้นที่รูปวงกลม

8-7-2559 14-06-07