โครงสร้างตามลำดับ

ผู้ที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างตามลำดับและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างตามลำดับได้

 

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานตามลำดับ

ผังงานการเดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียน

 

ผังงานการคำนวณหาพื้นที่รูปวงกลม

About ครูออฟ 720 Articles
https://www.kruaof.com