• 065-9823523
  • atcomink@gmail.com
  • Nakhonsawan,Thailand
คอมพ์ ม.3
โครงสร้างตามลำดับ

โครงสร้างตามลำดับ

ผู้ที่เริ่มต้นการเขียนโปรแกรม จะต้องเข้าใจการทำงานของโครงสร้างตามลำดับและสามารถออกแบบผังงานการทำงานของโครงสร้างตามลำดับได้

 

เรื่อง ตัวอย่างโครงสร้างการทำงานตามลำดับ

ผังงานการเดินทางจากบ้านไปยังโรงเรียน

 

ผังงานการคำนวณหาพื้นที่รูปวงกลม